อ.ภก. ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล

อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา :

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กรกฎาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– Rungkitwattanakul D, Chaijamorn W, Meesomboon R, Sangwiroon A, Kongrod J, Nurukkae P, et al. Impact of a Pharmacy Education Program on Chronic Kidney Disease Patients With Complications in an Outpatient Clinic at Police General Hospital. Am J Med Qual [Internet]. 2015 Mar 1;30(2):192–3. Available from: http://ajm.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1062860614548209

บทความวิชาการ

– ใจนุช กาญจนภู และ ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนกุล. Ketogenic diets as therapeutic interventions for Alzheimer’s disease. ใน วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์, ทักษิณ จันทร์สิงห์ และรักษ์จินดา วัฒนาลัย, บรรณาธิการ. Pharmaceutical Diagnosis 2013: Conference on Dietary Supplements for Community Pharmacists, พิมพ์ครั้งที่ ๑. บริษัท ออลอินวัน พริ๊นติ้ง: กรุงเทพฯ, มกราคม ๒๕๕๖: ๒๓-๒๙.