๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพเจ้าหญิง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง..ของปวงชนชาวไทย

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพเจ้าหญิง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง..ของปวงชนชาวไทย

เรามารวมพลัง “ แสดงความรัก ถวายพระพรชัยมงคล ”

.. งามพระจริยวัตร.. บาทบงกช
.. งามพระอิสริยยศ.. ปรากฏสมัย
.. งามพระเนตร.. งามน้ำพระหฤทัย
.. งามพิสัยทัศน์.. ธรรมเทิดธำรง

บรมราชกุมารี นารีรัตน์
สิริรอบนักษัตร ภิวัฒน์ประสงค์
ถวายใจ จงรักภักดีพระองค์
ขอจงทรงพระเจริญ จรัสนิรันดร์

🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸
ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
.. ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ได้โปรดคุ้มครองและทรงประสิทธิพรให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
.. ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
.. ทรงดำรงพระเกียรติขจรไกลไปทั่วหล้า
.. เสด็จดำรงสถิตเป็นมิ่งขวัญสิริมงคล
แก่อาณาประชาราษฎร์ชาวไทย สืบชั่วกาลนาน…

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ผูกร้อยกรองถวายโดย : อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

Cr : ตามรอยพ่อ
พระฉายาลักษณ์ : อาจารย์นิติกร กรัยวิเชียร

ข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรชาวไทย
แอดมิน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
จากเพจ ความสุข ณ ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *