Faculty of Pharmacy logo

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. 2567

โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตปรับปรุง พ.ศ. 2562

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา