โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๕ หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ๓๓ หน่วยกิต
  ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กำหนด จำนวน ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

       ๓

  หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร

       ๙

  หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

        ๓

  หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา

  หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลมุ่วิชาตา่ง ๆ ของหมวดศึกษาทวั่ไป จำนวน ๑๕ หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๘๖ หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน

      ๓๕

  หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาชีพ

    ๑๑๗

  หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน

      ๓๔

  หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต