โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๕ หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป ๓๕ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา     ๑๕ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์     ๑๔ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๘๔ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพ     ๒๑ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาชีพ   ๑๒๗ หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม     ๓๖ หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต