รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร

คณบดี

อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา  วัฒนาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ดร.ภก. สุวภาพ  เตชะมหามณีรัตน์
รองคณบดี
ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช  กาญจนภู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน
อ.ดร.ภก. ดนุช  ปัญจพรผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ดร.ภญ. วิริยาพร  ศิริกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา