รศ.ดร.ภญ. เฉลิมศรี ภุมมางกูร
คณบดี

อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา  วัฒนาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.ดร.ภก. สุวภาพ  เตชะมหามณีรัตน์
รองคณบดี

ผศ.ดร.ภญ. ใจนุช  กาญจนภู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน

อ.ดร.ภก. ดนุช  ปัญจพรผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.ภญ. วิริยาพร  ศิริกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา