Faculty of Pharmacy logo


อ.ดร.ภญ. รักษ์จินดา  วัฒนาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการคณบดี)

 

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

อ.ดร.ภก. สุวภาพ  เตชะมหามณีรัตน์
รองคณบดี

 

ผศ.ดร.ภญ.ใจนุช กาญจนภู
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน

อ.ดร.ภก.ดนุช  ปัญจพรผล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.ภญ.วิริยาพร  ศิริกุล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา