สื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร 1/2562

 

กรณีศึกษา:

 

 

กิตติกรรมประกาศ

สนับสนุนการผลิต: มหาวิทยาลัยสยาม

นักแสดง (เภสัชกร)

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
  • อ.พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์
  • อ.ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์
  • อ.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์
  • อ.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
  • อ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล
  • อ.เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ

นักแสดง (ผู้ป่วย)

  • James Worth
  • Kris Mouton
  • Michael Slater

อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

  • อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล
  • อ.ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์
  • อ.ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขั้นธ์
  • อ.กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์
  • อ.อิทธิกร ป้อพันธุ์ดุง

การถ่ายทำและตัดต่อ

 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
  • อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข
  • คุณสรรพศิริ สิทธินันทวัฒน์

เอื้อเฟื้อสถานที่ โอสถสยาม

  • อ.ดร.เสถียร พูลผล