Faculty of Pharmacy logo

แนวทางปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จากการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไป
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 จึงได้รวบรวมเป็น “แนวทางปฏิบัติของคณะเภสัชศาสตร์ในการเขียน
โครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งแนวทางนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ แนวทางการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัย และข้อมูลแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง
(สามารถติดตามข้อมูลแหล่งทุนได้จากฝ่ายวิจัยของคณะฯและเอกสารแนบนี้)

Link เอกสาร