แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษารอบ admission 2 (TCAS 4) ปีการศึกษา 2563

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษารอบ admission 2 (TCAS 4) ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 2 (TCAS 4) ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ (คลิก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *