แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา รอบ Admission1 (กสพท.)

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา รอบ Admission1 (กสพท.)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทาง เภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 1 (กสพท.) ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก)