เอกสารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี ปรับปรุง พ.ศ.2562 (ปรับปรุงหมวดศึกษาทั่วไป มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เอกสารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี ปรับปรุง พ.ศ.2562 (ปรับปรุงหมวดศึกษาทั่วไป มิถุนายน พ.ศ. 2563)

เอกสารหลักสูตร: SiamU_Curriculum2562_FV_Stud