เทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย google form

เทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย google form

การอบรม “การจัดการความรู้ (KM)”
ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างข้อสอบออนไลน์พร้อมตรวจคำตอบด้วย google form”
ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน เวลา 13.00-15.00 (แบบออนไลน์)
หัวข้อในการประชุม
-ระเบียบการคุมสอบ โดย ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์
-โปรแกรมที่ใช้การจัดการข้อสอบ โดย ผศ.ดร.ใจนุช กาญจนภู
-การทำ google form โดย ดร.เสถียร พูลผล / ดร.เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ และดร.ดนุช ปัญจพรผล
-การทดลองการคุมสอบ โดย ผศ.ดร.ใจนุช กาญจนภู และดร.ชุติมน หมื่นแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *