เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care )

ชื่อปริญญา :เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม )
Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care)
Pharm.D. (Pharm.care)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *