เกี่ยวกับหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตร์บัณทิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of pharmacy ( Pharmaceutical care )

ชื่อปริญญา :  เภสัชศาสตร์บัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ภ. บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม )
Doctor of pharmacy (Pharmaceutical care)
                      Pharm.D. (Pharm.care)

เอกสาร มคอ2 หลักสูตร ภ.บ.(ปรับ 63) (คลิก)