เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี

นางสาวฝนดาว รักษาพล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ้มภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *