อ.ภก. พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์

อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

– MBA (Finance) Wright State University, U.S.A.  ๒๕๓๖

– B.S.(Pharmacy) The University of  Toledo, U.S.A. ๒๕๓๐

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)

– เภสัชกรและผู้จัดการห้างขายยาชัยวัฒน์เภสัช (๒๕๔๕ – ๒๕๕๑)

– เภสัชกรและผู้จัดการประจำแผนกเภสัช ร้าน CVS Pharmacy, USA (๒๕๔๐ – ๒๕๔๕)

– เภสัชกร ร้าน Revco Pharmacy, USA (๒๕๓๖ – ๒๕๔๐)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– นฤมล จุนสมุทร, ชลิดา ปัญญารัตน์, อลิษา ธัญบูรณ์ภินันท์, ใจนุช กาญจนภู, พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์ และ ธีรารัตน์ แทนขำ การวิเคราห์ต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัมดิสออเดอร์ (เอเอสดี): การศึกษานำร่อง ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๕๗

บทความวิชาการ

– Pummangura C, Kositchaivat P. The History of Pharmacy Education in Thailand. The Journal of Interdisciplinary Networks, 2(1): Jan-June 2013.