Faculty of Pharmacy logo

อ.ภก. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

– ศิลปะศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๖๒

– ประกาศนียบัตร (หลักสูตรเครือข่ายนักกฎหมาย และเภสัชกรเรื่องความเป็นธรรมและการเข้าถึงยาในกระบวนการกฎหมายสิทธิบัตรยา รุ่นที่ 1) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒

– ประกาศนียบัตร (หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาระบบยา รุ่นที่ 3)

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖๑

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาล) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงสิต พ.ศ. ๒๕๕๖๐

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 

– นักวิชาการ ประจำศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือ/ตำรา

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 1,(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563), 152 หน้า.

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ, สวาท กุลมา, ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์, ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ยาแบบไทเทรชัน.วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ : 11  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 72-81  ปีพ.ศ. : 2560

บทความวิชาการ

– ธิติมา เพ็งสุภาพ และชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “ผลการศึกษา 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยาของคนไทย (เปรียบเทียบประชาชนทั่วไปกับ นิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน)” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่9 ฉบับที่ 34   กันยายน-ตุลาคม 2560 หน้า 8-10.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่9 ฉบับที่ 35 เมษายน-พฤษภาคม 2561 หน้า 35-36.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “ความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็น กระท่อม-กัญชาทางการแพทย์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่9 ฉบับที่ 36   มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 หน้า

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่9 ฉบับที่ 36 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 หน้า

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่9 ฉบับที่ 37 สิงหาคม-กันยายน 2561 หน้า

– ธิติมา เพ็งสุภาพ และชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “5 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยา” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่10 ฉบับที่ 38   ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 หน้า 19-22.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “พจนานุกรมเชื้อดื้อยาสำหรับประชาชน” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่9 ฉบับที่ 38 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 หน้า 34-35.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่10 ฉบับที่ 38 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 หน้า 39-40.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, หทัยรัตน์ แซ่ลี้ และอิทธิกร ป้อพันธุ์ดุง “ป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมด้วยเครื่องมือ: 4 สงสัย 2 ส่งต่อ” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่10 ฉบับที่ 39 ธันวาคม 2561- มกราคม 2562 หน้า 33-38.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่10 ฉบับที่ 39 ธันวาคม 2561- มกราคม 2562 หน้า 59-60.

– กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “กรณีศึกษาการจัดหาวัคซีน HPV ในระบบหลักประกันฯ: จุดอ่อนที่ต้องไม่ทำซ้ำ” ” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่10 ฉบับที่ 41  เมษายน หน้า 35-38.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 41  เมษายน 2562 หน้า 47-48.

– นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “World Antibiotic Awareness Week 2019” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 42 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 หน้า 4-8.

– สิริมา ปุณณันท์ และชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “ความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 : การส่งเสริมความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน”ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 42 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 หน้า 32-33.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์”ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 42 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 หน้า 55-56.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และกระท่อมของประเทศไทยในปัจจุบัน” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 43 ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 24-28.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์”ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 43 ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 หน้า

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี, สุภาวดี เปล่งชัย และสุญาณี พงษ์ธนานิกร “แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ (Alcohol hand rub) มีพกไว้สู้ภัยโควิด” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 44 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 หน้า 13-18.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “เภสัชกรกับสภาวะวิกฤตโควิด-19” ” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 44 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 หน้า 19-21.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี และศิริพร สรรพโรจน์พัฒนา “ฟ้าทะลายโจรกับไข้หวัด” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 44 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 หน้า 37-40.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 44 มีนาคม – พฤษภาคม 2563 หน้า 37-40.

– ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี “แนะนำเว็บไซต์” ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์เฝ้าระวัง ปีที่11 ฉบับที่ 45 มิถุนายน – สิงหาคม 2563 หน้า