อ.ดร.ภญ. เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ

อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีเเละพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)

– Special Research Student, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Osaka University, Japan (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

Oral Presentation 

-Charoenwiwattanakij P, Pratuangdejkul J, Thirapanmethee K, Jaturanpinyo M, Nukoolkarn V.* Screening of bioactive Compounds from Natural Products Targeting Bacterial Cell Division Protein FtsZ. The 1st Chiba University-Mahidol University Joint Seminar on Pharmaceutical Research, March 9, 2010.

-Pratuangdejkul J, Sheranaravenich K, Chongrujiroj S, Charoenwiwattanakij P, Nukoolkarn V. Thirapanmethee K, Jaturanpinyo M. In silico Screening and Structural Based Approaches for New Target of antibacterial agents. The 1st Chiba University-Mahidol University Joint Seminar on Pharmaceutical Research, March 9, 2010.

-Charoenwiwattanakij P, Prateangdejkul J, Thirapanmethee K, Jaturanpinyo M, Nukoolkarn V. Screening of bioactive compounds from marine microorganisms targeting bacterial cell division protein FtsZ. In: Proceedings of the sixth Indochina conference on Pharmaceutical sciences; 2009 Dec 15-18; Hue college of Medicine and Pharmacy, Hue city. Vietnam: 2009. p. 602-604.

Oral-Poster Presentation 

– Charoenwiwattanakij P, Pratuangdejkul J, Thirapanmethee K, Jaturanpinyo M, Thawai C, Suwanborirux K, Nukoolkarn V. Screening of bioactive compounds from marine microorganisms targeting bacterial cell division protein FtsZ. The 13th International Symposium on Marine Natural Products, October 17-22, 2010, Phuket Thailand.

Poster Presentation 

– Nukoolkarn V, Thawai C, Chareonwiwattanakij P, Suriyarangsee M, Pattanaviri yasirikul S, Prechakawin M, Artnarong Y, Chomnawang M, Suwanborirux K. Antimicrobial potential of marine-derived actinomycete. The fifth pharma-indochina conference, November 21-24, 2007, Bangkok, Thailand.

บทความวิชาการ