อ.ดร.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์

อาจารย์ประจำ

 ประวัติการศึกษา

– Specialized Residency in Infectious Disease Pharmacotherapy

– กำลังศึกษาต่อ Specialized residency in infectious diseases pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

– General residency in Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๒

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (กันยายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

– เภสัชกร โรงพยาบาลรามาธิบดี (ตุลาคม ๒๕๕๒ – ตุลาคม ๒๕๕๔)

– เภสัชกร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (พฤษภาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๒)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– Association between INR Variability and Complications in Heart Valve Replacement Patients with Warfarin Therapy: in Warfarin Clinic, Police General Hospital พ.ศ. 2555

บทความวิชาการ

– วิภาวี รอดจันทร์ และ ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ Importance of Grape Seed Extract to Human Health in Pharmaceutical Diagnosis, Conference on Dietary Supplements for Community Pharmacists, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม