Faculty of Pharmacy logo

อ.ดร.ภก. เสถียร พูลผล

อาจารย์ประจำ

ประวัติการศึกษา

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๔

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– คณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบกลางเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนิสิตนักศึกษาก่อนการฝึกงานสาขาเภสัชกรรมชุมชน (มีนาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

– คณะอนุกรรมการ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับสาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ศศภท. (ตุลาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

– คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เภสัชกรรมชุมชน ศศภท. (มีนาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

– ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

– เลขานุการและคณะกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน)

– เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลบางนา ๑ (มิถุนายน ๒๕๕๑ – เมษายน ๒๕๕๔)

– เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  (มิถุนายน ๒๕๕๐ – มิถุนายน ๒๕๕๑)

– เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี  (เมษายน ๒๕๔๙ – พฤษภาคม ๒๕๕๐)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– ศรันณย์วีร์ เอมะศิริ, วิภาดา สัจจะธรรมนนท์, เฉลิมศรี ภุมมางกูร, เสถียร พูลผล. ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสยามต่อการให้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนโอสถสยาม [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; d๒๕๕๗.

– พลกฤษณ์ พงษ์วิเศษ, ภควัต อนุรักษ์, บุญฤทธิ์ เงินเศษ, นฤมล โพธิ์ศรีทอง, เสถียร พูลผล, นวินดา ชินะตังกูร. การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพในการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๗.

– สุจิรา เอี่ยมศรีสุวรรณ, อมรรัตน์ ศรีนาคดี, นวนรรจ์ สิทธิวงศ์, นวินดา ชินะตังกูร, เสถียร พูลผล, นฤมล โพธิ์ศรีทอง. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจต่อสูตรตำรับยาทาภายนอกที่มีสารสกัดจากข่อยดำในนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๗.

– วิภาดา สุดใจ, ศิรประภา มะณีสาร, สกุณา แซ่ลิ้ม, เสถียร พูลผล, มณีรัตน์ ด่านวรรณ์พงศ์. ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๖.

– ธีรวัฒน์ ดวงคะชาติ, วันวิสา สนิทไทย, นันทนา เดชเพ็ชร, ศรันย์ กอสนาน, เสถียร พูลผล. การศึกษาลักษณะงานและคุณภาพชีวิตการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– กฤษฎา วงษา, ณรัตนนท์ สิริวิธนาพรกุล, วรวิทย์ ฉันทร์มิตรกุล, เสถียร พูลผล, อินทร จารุจำรัส. การศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของร้านยาทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– เบ็ญจา สุขราม, กรรณตรากานต์ มหาวิจิตร, กัลยารัตน์ พัฬหวิริยกุล, อินทร จารุจำรัส, เสถียร    พูลผล, วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์. การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามต่อบทบาทเภสัชกรชุมชนด้านการช่วยเลิกบุหรี่ [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– ปรียภรณ์ ศรีจรัสกุล, มยุริน ฤทธิเดช, อลังการ ศรีเพ็ชร, ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, เฉลิมศรี ภุมมางกูร, รักษ์จินดา วัฒนาลัย, เสถียร พูลผล. การสำรวจความรู้ของคนในชุมชนคลองตาแป้นในเรื่องความแตกต่างระหว่างการแพ้ยากับอาการข้างเคียงจากยา [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– นิภาภัค คำหาญ, วรลักษณ์ ทังสุภูติ, ศุภรดา วรรณทนาพร, ทักษิณ จันทร์สิงห์, เสถียร พูลผล. การศึกษารูปแบบการสั่งใช้ยา ciprofloxacin ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– นราพร จองจำเริญ, กนกวรรณ ชูชมชื่น, จิรารัตน์ ไชยศรี, ทักษิณ จันทร์สิงห์, อรรถยา เปล่งสงวน, เสถียร พูลผล. การเปรียบเทียบด้านความถี่และความรุนแรงของโรคหืดในผู้ใหญ่ ระหว่างผู้ป่วยโรคหืดที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืดอย่างง่าย และคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป ในโรงพยาบาล         นพรัตนราชธานี [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– วิมุตติ รัตนพันธ์, อภิฉัตร อินทรพรหม, มนชนก จงจิตต์, อินทร จารุจำรัส, เสถียร พูลผล, ภาสวีร์ จันทร์สุก. การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการจ่ายยาน้ำในเด็ก [สารนิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; ๒๕๕๕.

– เสถียร พูลผล. การสื่อสารการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทยาในประเทศไทย [สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. กรุงเทพ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; ๒๕๕๔.

– เสถียร พูลผล, นิศา เปลี่ยนศรี, หทัยรัตน์ พวงศิริ. พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนิสิตชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ [โครงงานวิจัยปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ]. นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; ๒๕๔๘.

บทความวิชาการ

– เสถียร พูลผล. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ. ใน: นิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรุ่นที่ ๒๓, บรรณาธิการ. รวมบทความสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๕๗. หน้า ๒๒๖-๒๒๕.

– เสถียร พูลผล. การบูรณาการรายวิชาทางเภสัชศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ใน: อรลักษณา แพรัตกุล, บรรณาธิการ. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ คณะอนุกรรมการด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา งาน ๑๐๐ ปี วิชาชีพเภสัชกรรม ๒๔๕๖-๒๕๕๖. นครนายก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๕๖. หน้า ๑๑๑-๑๑๓

– Phosritong N, Nuchthavorn N, Phunpon S. Quality, Safety and Considerations of Dietary Supplement. Pharmaceutical diagnosis : Conference on Dietary Supplement  for Community Pharmacists January 2013. 2013. (Thai)

– Phunpon S. Thai Herbal Medicine : Current situation and Marketing Opportunities. Pharmaceutical Diagnosis. 2012 : Emerging Concept of Nutraceutical and Herbal Medicine for Health.  2012, 99-105 (Thai)