อ.ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์

รองคณบดี

 ประวัติการศึกษา

– Doctor of Philosophy (Pharmacology, toxicology and pharmacy) Liverpool John Moores University, Liverpool, UK พ.ศ. ๒๕๕๙

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๙

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (สิงหาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)

– ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มกราคม ๒๕๕๓ – กรกฎาคม ๒๕๕๙)

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)

– ผู้แทนยา บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด กรุงเทพมหานคร  (เมษายน ๒๕๔๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– Techamahamaneerat S, Mackridge A, Poole H, Morecroft CW, and Thorpe P. (2014, April) Pre-surgical pain catastrophising in relation to expectations of pain and function following total hip replacement: initial findings. Poster presented at Health Services Research and Pharmacy Practice Conference 2014; Aberdeen, UK. Abstract retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpp.12102/pdf

– Techamahamaneerat S, Mackridge A, Morecroft CW, Poole H, and Thorpe P. (2014, April) Impact of preoperative psychological factors on pain catastrophizing in patients prior to total hip replacement. Poster presented at Annual Scientific Meeting 2014, British Pain Society; Manchester, UK. Abstract retrieved from http://bjp.sagepub.com/content/8/2_suppl/5.full.pdf+html

– Wisetsutthichai S, Techamahamaneerat S, Junyaprasert V, and Soonthornchareonnon N. Gel preparation development from Derris reticulata Craib. extract as anti-herpes simplex drug. Thai Journal of Phytopharmacy Vol. 12(2) Dec 2005.

บทความวิชาการ

– Pummangura C, Montakantikul P, Techamahamaneerat S, and Pacharachok M. Diarrhea in Chaiyakum A., Lerdsinudom S., and Subongkot S. Editors. Contemporary review in pharmacotherapy 2010. Khon Kaen, Klungnanawittaya, Ltd. 2010, 33-51. (Thai)

– Techamahamaneerat S. Allergic rhinitis: Primary Care Practice. In: Pummangura C, Techamahamaneerat S, and Montakantikul P. Editors Pharmaceutical Diagnosis: The New Frontier in Pharmaceutical Care. Bangkok, Prachachon Publication. 2009, 67-84. (Thai)