อ.ดร.ภก. วงศกร สุเชาว์อินทร์

อาจารย์ประจำ

 ประวัติการศึกษา

– Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Technology), Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria พ.ศ.๒๕๖๐
– เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (๒๕๖๐ – ปัจจุบัน)
– ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๖)
– เภสัชกรคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรมคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร (๒๕๕๑ – ๒๕๕๓)

หนังสือ/ตำรา

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

– Suchaoin W. and Chanvorachote P. Caveolin-1 attenuates hydrogen peroxide induced oxidative damage to lung carcinoma cells. Anticancer Research 2012, 32(2):483-90.
– Suchaoin W, Bonengel S, Hussain S, Huck CW, Ma BN and Bernkop-Schnürch A. Synthesis and in vitro evaluation of thiolated carrageenan. Journal of Pharmaceutical Sciences 2015, 104(8):2523-2530.
– Suchaoin W, Bonengel S, Grießinger JA, Pereira de Sousa I, Hussain S, Huck CW and Bernkop-Schnürch A. Novel bioadhesive polymers as intra-articular agents: Chondroitin sulfate-cysteine conjugates. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2016, 101:25-32.
– Suchaoin W, Pereira de Sousa I, Netsomboon K, Rohrer J, Hoffmann Abad P, Laffleur F, Matuszczak B and Bernkop-Schnürch A. Mucoadhesive polymers: Synthesis and in vitro characterization of thiolated poly(vinyl alcohol). International Journal of Pharmaceutics 2016, 503(1-2):141-149.
– Suchaoin W, Pereira de Sousa I, Netsomboon K, Lam HT, Laffleur F and Bernkop-Schnürch A. Development and in vitro evaluation of zeta potential changing self-emulsifying drug delivery systems for enhanced mucus permeation. International Journal of Pharmaceutics 2016, 510(1):255-262.
– Suchaoin W, Mahmood A, Netsomboon K and Bernkop-Schnürch A. Zeta potential changing nanoparticles conjugated with cell penetrating peptides for enhanced transfection efficiency. Nanomedicine 2017, 12(9):963-975.
– Laffleur F, Psenner J and Suchaoin W. Permeation enhancement via thiolation: in vitro and ex vivo evaluation of hyaluronic acid-cysteine ethyl ester. Journal of Pharmaceutical Sciences 2015, 104(7):2153-2160.
– Rohrer J, Zupančič O, Suchaoin W, Netsomboon K, Laffleur F, Oh S and Bernkop-Schnürch A. Synthesis and in vitro characterisation of preactivated thiolated gelatin. European Journal Polymer. 2015, 73:268-277.
– Netsomboon K, Laffleur F, Suchaoin W and Bernkop-Schnürch A. Novel in vitro transport method for screening the reversibility of P-glycoprotein inhibitors. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2016, 100:9-14.
– Pereira de Sousa I, Buttenhauser K, Suchaoin W, Partenhauser A, Perrone M, Matuszczak B and Bernkop-Schnürch A. Thiolated graphene oxide as promising mucoadhesive carrier for hydrophobic drugs. International Journal of Pharmaceutics 2016, 509(1-2):360-367.
– Leonaviciute G, Suchaoin W, Matuszczak B, Lam HT, Mahmood A and Bernkop-Schnürch A. Preactivated thiolated pullulan as a versatile excipient for mucosal drug targeting. Carbohydrate Polymers 2016, 151:743-751.
– Pereira de Sousa I, Suchaoin W, Zupančič O, Leichner C and Bernkop-Schnürch A. Totally S-protected hyaluronic acid: evaluation of stability and mucoadhesive properties as liquid dosage form. Carbohydrate Polymers 2016, 152:632-638.
– Netsomboon K, Partenhauser A, Rohrer J, Sündermann N, Prüfert F, Suchaoin W, Laffleur F and Bernkop-Schnürch A. Preactivated thiomers for intranasal delivery of apomorphine: in vitro and in vivo evaluation. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2016, 109:35-42.
– Laffleur F, Michalek M, Suchaoin W and Ijaz M. Design and evaluation of buccal-adhesive system made of modified xanthan. Therapeutic Delivery 2016, 7(7):423-429.
– Netsomboon K, Laffleur F, Suchaoin W, Prüfert F and Bernkop-Schnürch A. Multifunctional adhesive polymers: Preactivated thiolated chitosan-EDTA conjugates. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2017, 111:26-32.
– Elliott JT, Rösslein M, Song NW, Toman B, Kinsner-Ovaskainen A, Maniratanachote R, Salit ML, Petersen EJ, Sequeira F, Romsos EL, Kim SJ, Lee J, Von Moos NR, Rossi F, Hirsch C, Krug HF, Suchaoin W and Wick P. Toward achieving harmonization in a nano-cytotoxicity assay measurement through an interlaboratory comparison study. ALTEX, 2016 Sep 29.
– Laffleur F, Knapp K, Suchaoin W, Partenhauser A, Netsomboon K, and Bernkop-Schnürch A. Comparison of mucoadhesive and cohesive features of poly(acrylic acid)-conjugates respective their molecular mass. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2017, 113:149-156.
– Boonrungsiman S, Suchaoin W, Chetprayoon P, Viriya-empikul N, Aueviriyavit S, Maniratanachote R. Shape and surface properties of titanate nanomaterials influence differential cellular uptake behavior and biological responses in THP-1 cells. Biochemistry and Biophysics Reports, 2017, 9:203-210.
– Pengon S, Suchaoin W, Limmatvapirat C and Limmatvapirat S. Development of Nanoemulsions Containing Coconut Oil with Mixed Emulsifiers: Effect of Mixing Speed on Physical Properties. Key Engineering Materials 2019, 819:181-186.

บทความวิชาการ

– Suchaoin W and Bernkop-Schnürch A. Nanocarriers protecting towards an intestinal pre-uptake metabolism. Nanomedicine 2017, 12(3):255-269.