อ.ดร.ภก. ดนุช ปัญจพรผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา 

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๔

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    พ.ศ. ๒๕๕๗

– เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๕๑

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๔๙

– เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๔๗

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

– ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มิถุนายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน)

– อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (กันยายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)

– เภสัชกร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม (เมษายน ๒๕๔๗ – เมษายน ๒๕๔๙)

หนังสือ/ตำรา

– 

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

-Panchapornpon D, Chongcherdsak N, Nuchtavorn N, Burimart C, Simmasut N, and Karnlaong S. Validated UV-VIS Spectrophotometric Method and Stability Assessment of Extemporaneously Prepared Ceftazidime Ophthalmic Solution for Hospital Use. Advance Material Research 2015; 1060: 235-239.

-Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Luangtana-anan M, Nunthanid J, Sriamornsak P, Limmatvapirat S. Fabrication of thermally stabilized shellac through solid state reaction with phthalic anhydride, Material letters 2011, 65 : 1241-1244.

-Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Nuntanid J, Luangtana-anan M, Sriamornsak P, Puttipipatkhachorn S, and Limmatvapirat S. Development of Shellac from Source Available in Thailand as an Alternative Polymer for Postharvest Treatment. Thai Journal of Agricultural Science 2011; 44(5): 224-229.

-Panchapornpon D, Nunthanid J, Luangtana-Anan M, Limmatvapirat C, Puttipipat khachorn S, Limmatvapirat S. Investigation of Modified Shellac as a Potential Material for Enhanced Enteric Drug Delivery of Xenobiotic Agents. Drug Metabolism Reviews 2009, 41: 183.

-Limmatvapirat S, Panchapornpon D, Limmatvapirat C, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Puttipipatkhachorn S. Formation of shellac succinate having improved enteric film properties through dry media reaction, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2008; 70(1): 335-344.

บทความวิชาการ