Faculty of Pharmacy logo

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒
(ปรับปรุงหมวดศึกษาทั่วไป มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ชื่อปริญญา : ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
                   Pharm.D. (Pharm.Care)

เอกสารหลักสูตร (คลิก) มคอ2 หลักสูตร ภ.บ.(ปรับ 63)