Faculty of Pharmacy logo

วันมหิดล ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยในโอกาสนี้ ภญ.อ.ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีด้วย