ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดี
ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพบาบาลนพรัตนราชธานี
และผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน
ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *