รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓
ในวาระ ครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๖๓) ก้าวย่างสู่ปีที่ ๑๐๘
” ก้าวเล็ก ฝันใหญ่ พร้อมไปด้วยกัน ” เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *