มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.ภก. สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ และคณะกรรมการโครงการการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขอย่างยั่งยืน มอบของบริจาคที่ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค โดยได้รวบรวมสิ่งของจากอาจารย์ภายในคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์