ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะเภสัชศาสตร์ TCAS 62 รอบที่ 3

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะเภสัชศาสตร์ TCAS 62 รอบที่ 3

Download เอกสารคำแนะนำการสอบสัมภาษณ์และแบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษา (คลิก)

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คณะเภสัชศาสตร์ TCAS62 รอบที่ 3
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น.

 • ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว และสอบสัมภาษณ์
  สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น 11 ห้อง 1106
 • ตรวจร่างกาย
  สถานที่ : โรงพยาบาลธนบุรี 1 (หลังสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว)
  ค่าตรวจร่างกาย 1,400 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์

 • ใบสมัครส่วนที่รับคืนจากธนาคาร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบสมัคร TCAS ที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

 • Portfolio

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คณะเภสัชศาสตร์ 02-8678000 ต่อ 5331
www.pharmacy.siam.edu
สำนักรับสมัครนักศึกษาฯ 02-8686000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *