ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2019/01/26/p260162/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *