ประกาศกำหนดการและระเบียบการสอบระบบออนไลน์ สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง)

ประกาศกำหนดการและระเบียบการสอบระบบออนไลน์ สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง)

รายละเอียด https://admission.siam.edu/2021/05/01/p010564/