Faculty of Pharmacy logo

นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คณะเภสัชศาสตร์ของเรา โดย ภญ.อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และ ภญ.อ.ดร.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.สันติสุข สว่างกล้า และสำนักรับสมัครฯ เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน และได้รับการต้อนรับจากคณาจารย์เป็นอย่างดี