ตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs

ตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs

ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs
โดยเฉพาะความยั่งยืนและความเหลื่อมล้ำ โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก SUN : Sustainable University Network ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ม.สยาม เข้าร่วมเป็นตัวแทนม.สยาม และ ได้รับเชิญเป็น Chair ของ workshop อีกด้วย ในงานการประชุมประจำปี2561 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปฎิบัติการความยั่งยืน 2561 : Action for the goals ที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *