งานประชุม Heart failure forum 2018

งานประชุม Heart failure forum 2018

ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล ได้เข้าร่วมงานประชุม Heart failure forum 2018 จัดโดยหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ร่วมกับงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จัดประชุมวิชาการเรื่อง “CHIANG MAI HEART FAILURE FORUM 2018” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว อันจะส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกสหสาขาวิชาชีพภาวะหัวใจล้มเหลว (Outcome of Pharmaceutical Care in Multidisciplinary Heart Failure Clinic)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดโปสเตอร์ และได้ร่วมนำเสนอบนเวที oral presentation อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *