งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease and Palliative Care

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพัทลุง
จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Pharmacotherapy in Chronic Kidney Disease
and Palliative Care” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโนรา โรงพยาบาลพัทลุง
โดยมี ผศ.ดร.วีรชัย ไชยจามร ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา และ ดร.ทักษิณ จันทร์สิงห์
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *