งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดงานประชุมวิชาการ
เรื่อง “Pharmacotherapy Review for Pharmacy Practice” ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และหน่วยงาน เภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมสักทอง ตึกศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลตราด
โดยมีคณาจารย์ร่วมป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ดร.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน ดร.ภญ.อุษาศิริ ศรีสกุล เเละ อาจารย์ วิภาวี รอดจันทร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *