งานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

งานประชุมวิชาการเรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จัดงานประชุมวิชาการ
เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจหลักการพื้นฐานทางยา
และการใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษต่าง ๆ เเละสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
งานประชุมวิชาการดังกล่าวมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 199 คนโดยมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมงานประชุม
เท่ากับ 162 คน รายละเอียดดังนี้ เภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 131 คน เภสัชกรร้านยา 13 คน เภสัชกรประจำที่อื่นๆ
18 คน ทั้งนี้เป็นเภสัชกรจากสถานพยาบาลที่มีความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์จำนวน 15 คน
นอกจากนี้เเล้วมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม จำนวน 39 คน งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้น
มีวิทยากรที่จากภายในและภายนอกที่เชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย อาทิ เช่น รองศาสตราจารย์ ภก. ปรีชา มนทกานติกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิชัย สันติมาลีวรกุล เป็นต้น

ประมวลภาพ [คลิก]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *