งานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน ร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 “Pulmonary and Critical Care for Internists”
หัวข้อ How to cope with MDR infections in HAP and VAP
ร่วมกับ นพ. อภิชาติ โซ่เงิน จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *