Faculty of Pharmacy logo

งานทำบุญ พร้อมกับพิธีไหว้ครู และพิธีมอบป้ายชื่อสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่16

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ของเราได้จัดงานทำบุญ พร้อมกับพิธีไหว้ครู และพิธีมอบป้ายชื่อสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่16 โดยได้รับความกรุณาจากท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช และท่านคณบดี ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร เป็นประธานในงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่