ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)
เภสัชกรชนนท์ สุขเสน เกรดเฉลี่ย 3.91
เภสัชกรหญิงรัตนาภรณ์ รุดโถ เกรดเฉลี่ย 3.81
และเภสัชกรหญิงอัจฉราภรณ์ พานพระศรี เกรดเฉลี่ย 3.78
โดยรับโล่ห์เกียรติยศจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *