ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

 
รางวัลเกียรติยศผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)
1. เภสัชกรหญิง รุจิษยา นุกูลอุดมพานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90
2. เภสัชกรหญิง ภัณฑิรา จุลวานิช คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85
รางวัลเรียนดี
1. ชั้นปีที่ 2 นางสาวนิภาพร ยั่งยืน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.93
2. ชั้นปีที่ 3 นางสาวกฤติกา ศรีรุณ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98
3. ชั้นปีที่ 4 นายกิจสภณ พงษ์เถื่อน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83
4. ชั้นปีที่ 5 นางสาวปาริจฉัตต์ ชื่นจิตต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.88
5. ชั้นปีที่ 6 นายกฤษฎาพร บุญญาวานิชย์ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.86

เอกสารประกาศ (คลิก)