การมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน

การมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อ.ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ และ อ.ภญ. วิภาวี รอดจันทร์ ได้เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการมอบเงินบริจาคจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์ที่ร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติม เป็นจำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน โดยมี ภญ. เพลินตา (หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรรม) เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ทางโรงพยาบาลได้มอบพระพุทธพากูลรังสฤษดิ์ (หลวงพ่อแดง) มาให้กับทางคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นของที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ🙏🙏🙏