การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกรรมการประเมิน
(1) รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล (ประธานภายนอก)
(2) ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ (กรรมการ)
(3) ผศ.จิรนาถ บุญคง (กรรมการและเลขานุการ)
พร้อมทั้งผู้ใช้บัณฑิต ภญ.ประภาพรรณ เตชธนัง จากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ ภญ.มลิวรรณ อุดมคำ ศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลพญาไท 3
การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /คณะเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *