การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๙-๑๑๐๕
โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุไรรัตน์ นันทานิช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกีียรติเป็นประธานกรรมการ
โดยช่วงเช้ากรรมการตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ช่วงบ่ายสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ภก.การันต์ แซ่โง้ว
และศิษย์เก่า ภญ.เพชรรัตน์ ทองดูศรี หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิค โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
และนักศึกษาปัจจุบัน โดยการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *