การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (สาขาเภสัชกรด้านยาเสพติด)

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมอภิปราย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ (สาขาเภสัชกรด้านยาเสพติด) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ