การประชุมวิชาการ Clinical Point and Problem Solution in Terms of Integrations

การประชุมวิชาการ Clinical Point and Problem Solution in Terms of Integrations

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีนโยบายมุ่งเน้นการบริการวิชาการแบบยั่งยืน ดําเนินการจัดงานประชุมวิชาการกําหนดเป็นประจําทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งศิษย์เก่าของคณะฯ ได้มีองค์ความรู้ด้านยาที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานและการดูแลผู้ป่วย ณ สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

     ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบยา ทั้งด้านการใช้ยาในผู้ป่วย การคัดเลือกยา และการจัดการข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

     ปัจจุบันมีหลายเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาเรื่อง ความเข้ากันได้ของการให้ยาทางหลอดเลือดดําหลายรายการในผู้ป่วยวิกฤติ ปัญหาการผลิตยาที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหาด้านการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล (เช่น ยาชีววัตถุคล้ายคลึง) และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เป็น ต้น นอกจากนี้แล้ว นโยบายด้านสุขภาพใหม่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น จําเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือจัดการระบบยา ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงจัดงานประชุมวิชาการให้ผู้เข้าร่วมประชุม นําองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปแก้ไข ประเด็นปัญหาหรือปฏิบัติตามนโยบายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

     – โครงการประชุมวิชาการและกำหนดการประชุม (คลิก)

     – หนังสือเชิญ (คลิก)

     – ใบสมัคร (PDF) (คลิก)

     – ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการชำระเงิน (คลิก) (update ทุกวันอังคาร)

     – การสำรองห้องพัก โรงแรมตวันนา (คลิก)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

     ลงทะเบียน (คลิก)

     – ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (คลิก)

     – CPE SiamU (คลิก)

 

หมายเหตุ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน

 

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์จาก Link ลงทะเบียนบนเวปไซต์ www.pharmacy.siam.edu หรือ www.ccpe.pharmacycouncil.org หรือส่งไฟล์ข้อมูลลงทะเบียนมายังอีเมล์ siam.uconference@gmail.com หรือโทรสาร 02-868-6665

2. ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียน โปรดชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยสยาม-การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์” เลขที่บัญชี 005-8-09285-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยสยาม และส่งไฟล์ใบเสร็จการโอนเงินจากลิงค์ในอีเมล์ตอบรับการลงทะเบียนของท่าน หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ siam.uconference@gmail.com หรือโทรสาร 02-868-6665

3. กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการชำระเงินได้ทุกวันอังคารบนเวปไซต์ www.pharmacy.siam.edu

4. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างานประชุม

5. ติดต่อสอบถามที่ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม หรือ อ.อุษาศิริ ศรีสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5401 5331 หรือ 5416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *