Author: sirikanlaya

Aug
02

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก SU save the world day

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SU save the world day หันมาใช้ถุงกระดาษและถุงผ้าแทน ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เพื่อโลกของเรา

DETAIL
Jul
27

พิธีแห่งเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีแห่งเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโคนอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
27

ประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด

ผศ. ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร อ. ดร. ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา อ. ดร. ภก. อภิโชติ โซ่เงิน และ อ. ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์ จัดการประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคติดเชื้อ โรคไต โรคมะเร็ง และโรคทางจิตเวช ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตราด

DETAIL
Jul
25

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับทุนเพื่อทำโครงการ Innovation for Older Persons

ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับทุนเพื่อทำโครงการ innovation for older persons ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศึกษาดูงาน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ผู้ป่วยพาร์คินสัน ตึกสธ.โรงพยาบาลจุฬาลวกรณ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
24

ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
21

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561 เภสัชกรหญิง เพชรรัตน์ ทองดูศรี

DETAIL
Jul
19

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561      

DETAIL
Jul
17

งานพิธีประทานปริญญาบัตร 17 กรกฎาคม 2561

ทีมร้องประสานเสียง โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ งานพิธีประทานปริญญาบัตร 17 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
16

โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาระบบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดประชุมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประชุมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง วางแผนงาน/โครงการสำหรับปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 19-1102 คณะเภสัชศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม

DETAIL

แนวทางปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย จากการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไป เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 จึงได้รวบรวมเป็น “แนวทางปฏิบัติของคณะเภสัชศาสตร์ในการเขียน โครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยสยาม” ซึ่งแนวทางนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ แนวทางการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก มหาวิทยาลัย และข้อมูลแหล่งทุนที่เกี่ยวข้อง (สามารถติดตามข้อมูลแหล่งทุนได้จากฝ่ายวิจัยของคณะฯและเอกสารแนบนี้) Link เอกสาร

DETAIL