pharmacy

อ.ภก. ภาณุพงศ์ รักษาวงศ์

อาจารย์ประจำ

 

ประวัติการศึกษา :

- เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

- อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน)

 

หนังสือ/ตำรา

 

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

-

 

บทความวิชาการ

-