pharmacy

อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์

อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช  วงศ์เวชวิวัฒน์

อาจารย์ประจำ

 

ประวัติการศึกษา :

- เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

- อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร (มีนาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน)

 

หนังสือ/ตำรา

 

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย

 

บทความวิชาการ

- บทความ ชุมชนเล็กกลางเมืองใหญ่ ในงานประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เภสัชกรรมปฐมภูมิ: จากความร่วมมือสู่ความสำเร็จ” โดย วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙                                            

 

You are here: Home ผู้บริหารและบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากร อ.ภก. กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์