pharmacy

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainer หลักสูตร Patient Safety

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainer หลักสูตร Patient Safety ของ WHO
เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2557
อาจารย์ธนิยา ไพบูลย์วงษ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
[Patient Safety Education for Healthcare Student, Training for the Trainer Workshop]
 
 
ขอบคุณภาพ โดย Anuwat Supachutikul
You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainer หลักสูตร Patient Safety