pharmacy

บริการชุมชน

ร้านยาโอสถสยาม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และผู้นำชุมชน ร่วมเยี่ยมชุมชนคลองตาแป้น เพื่อให้บริการความรู้ด้านสุขภาพ และให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในชุมชน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย :)

11 กันยายน 2557

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการชุมชน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา ชุมชนคลองตาแป้น