Author: sirikanlaya

Sep
01

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) เภสัชกรชนนท์ สุขเสน เกรดเฉลี่ย 3.91 เภสัชกรหญิงรัตนาภรณ์ รุดโถ เกรดเฉลี่ย 3.81 และเภสัชกรหญิงอัจฉราภรณ์ พานพระศรี เกรดเฉลี่ย 3.78 โดยรับโล่ห์เกียรติยศจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
31

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดี ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพบาบาลนพรัตนราชธานี และผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

DETAIL
Aug
30

ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

ร้านยาโอสถสยามร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

DETAIL
Aug
29

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานคร ช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของ โรคไข้เลือดออก ลูกค้า นักศึกษาและบุคลากร ม.สยาม สามารถมารับโลชั่นตะไคร์หอมทากันยุง และทรายจีพีโอ-1 (ทรายอะเบท) สำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันลูกน้ำได้ที่ร้านยาโอสถสยาม

DETAIL
Aug
24

ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดูดีน่ารักด้วยการแต่งกายถูกระเบียบ

DETAIL
Aug
23

การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๙-๑๑๐๕ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุไรรัตน์ นันทานิช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกีียรติเป็นประธานกรรมการ โดยช่วงเช้ากรรมการตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ช่วงบ่ายสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ภก.การันต์ แซ่โง้ว และศิษย์เก่า ภญ.เพชรรัตน์ ทองดูศรี หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิค โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และนักศึกษาปัจจุบัน โดยการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

DETAIL
Aug
18

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหลักสูตรฯ การเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม และแนวทางการใช้ชีวิตกับการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่านคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันี่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 19-1103

DETAIL
Aug
16

พิธีวางพวงมาลา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

DETAIL
Aug
13

Freshy 2018 มาแล้ว เตรียมตัวโหวตให้กำลังใจได้เลย

Freshy 2018 มาแล้วจ้า !!! เตรียมตัวโหวต เตรียมตัวให้กำลังใจน้องๆ Rx13 จดจำหมายเลขไว้ให้กำลังใจได้เลย หมายเลข 1 ภูมิ นายญาณพงศ์ แก้วพรม รหัสนักศึกษา 6106200003 หมายเลข 2 มายด์ นางสาวปาลิดา วัฒนะดิฐ รหัส 6106200054 หมายเลข 3 เฟิส นาย กีรติ มั่นคง รหัส 6106200003 หมายเลข 4 หนูนิ นางสาวชนิกานต์ เทพา รหัส 61006200029 หมายเลข 5 เต้ นาย กมลภพ จันทเตมีย์ รหัส 6106200071 หมายเลข6 ฟ้าใส นางสาว สุพิชชา สุวรรณโสภา รหัส 6106200074 หมายเลข7 หมู นายกฤษดา […]

DETAIL

แนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการสร้างข้อสอบที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ หลักการเขียนข้อสอบ เทคนิคการเลือกสถานการณ์มาใช้ในการสร้างข้อสอบ เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ ปัญหาที่พบของการสร้างข้อสอบของคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม [เอกสาร]

DETAIL